Utställda optioner

På bolagets extra bolagsstämma den 14 januari 2014 beslutade stämman enhälligt, i enlighet med styrelsens förslag, om införande av ett incitamentsprogram 2014/2017 och riktad emission av teckningsoptioner mot nyckelpersoner i bolaget.

I mars 2014 utställde företaget 755 000 teckningsoptioner till nyckelpersoner i Vigmed AB, med rätt att teckna samma antal aktier i Vigmed Holding AB till en aktiepris om 24 SEK per aktie.

Teckningsoptionerna kan utnyttjas under perioden 15 januari – 31 januari 2017, och kan öka aktiekapitalet med upp till cirka 15 339 SEK, motsvarande högst 2 % av det nuvarande aktiekapitalet.

Incitamentsprogrammet förväntas inte medföra några kostnader av betydelse för företaget.

I övrigt finns inga utestående teckningsoptioner, konvertibla skuldebrev eller liknande finansiella instrument som kan berättiga till teckning av nya aktier eller på annat sätt påverka aktiekapitalet.

  • Login
Close
VIGMED AB,
Garnisonsgatan 10
SE-254 66 Helsingborg,
Sweden
+46 42-280090
LOADEMAIL[info]DOMAIN[vigmed.com]
to top