Bemyndiganden

Vigmeds styrelse har ett bemyndigande att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Emission kan ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor.

Antalet aktier som ska kunna emitteras ska sammanlagt högst uppgå till 8 117 283 stycken. Utspädningen kan, vid fullt utnyttjande av bemyndigandet, uppgå till högst ca 10 procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten efter utnyttjandet av bemyndigandet. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra anskaffande av rörelsekapital. I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission mot kontant betalning med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska emissionskursen vara marknadsmässig.

  • Login
Close
Visiting address:
Kungsgatan 6
SE - 252 21 Helsingborg
SWEDEN

Postal address:
Garnisonsgatan 10
SE - 254 66 Helsingborg
Sweden
+46 42-280090
LOADEMAIL[info]DOMAIN[vigmed.com]
to top