Bolagsordning

För Vigmed Holding AB (publ) Org.nr. 556918-4632

§ 1  FIRMA

Bolagets firma är Vigmed Holding AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2  SÄTE

Styrelsen skall ha sitt säte i Helsingborgs kommun.

§ 3  VERKSAMHET

Bolaget skall, direkt eller genom dotterbolag, bedriva utveckling och innovationer kring medicinsk teknik samt tillverkning och försäljning av sådan och därmed förenlig verksamhet.

§ 4  AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 600.000 kronor och högst 2.400.000 kronor.

§ 5  ANTALET AKTIER

Antalet aktier skall vara lägst 30.000.000 och högst 120.000.000.

§ 6  STYRELSE

Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 8 ledamöter utan suppleanter.

§ 7  REVISORER

Bolaget skall ha en till två revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8  KALLELSE

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats, samt genom annonsering med information om att kallelse har skett i Svenska Dagbladet. Kallelse till årsstämma och till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen skall behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig samt antalet biträden till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman. 

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§ 9  ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMAN

Årsstämma skall avhållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

Val av ordförande vid stämman.

Upprättande och godkännande av röstlängd.

Val av en eller två justeringsmän.

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

Godkännande av dagordning.

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

Beslut om:

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt

ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.

Val av styrelseledamöter samt, i förekommande fall, av revisorer.

Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10  RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår skall vara den 1 januari – 31 december (kalenderår).

§ 11  AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

 

Fastställd på extra bolagstämma den 1 februari 2013.

  • Login
Close
Visiting address:
Kungsgatan 6
SE - 252 21 Helsingborg
SWEDEN

Postal address:
Garnisonsgatan 10
SE - 254 66 Helsingborg
Sweden
+46 42-280090
LOADEMAIL[info]DOMAIN[vigmed.com]
to top