Nyemission 2017

VIKTIG INFORMATION

Du har valt en webbsida som innehåller information och dokument som inte är avsedda att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan (annat än för befintliga aktieägare och i den utsträckning som medges i enlighet med reglerna om s.k. ”small number private placement” enligt artikel 2, stycke 3, punkt 2(ha) den japanska lagen om värdepapper och börser), Singapore eller Sydafrika eller i något annat land där erbjudandet eller distribution dokumenten strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att ytterligare prospekt upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Genom att klicka ”Ja, jag accepterar” nedan accepterar du villkoren för tillträde till denna webbsida.

Erbjudandet att förvärva aktier i Vigmed Holding AB (publ) i enlighet med villkoren i dokumenten riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospek­tet och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver ytterligare åtgärder än de som anges i föregående mening eller strider mot regler i sådant land. Varken teckningsrätter, betalda tecknade aktier (BTA) eller nyemitterade aktier har registrerats eller kommer att registreras i enlighet med United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan (annat än för befintliga aktieägare och i den utsträckning som medges i enlighet med reglerna om s.k. ”small number private placement” enligt artikel 2, stycke 3, punkt 2(ha) den japanska lagen om värdepapper och börser), Singapore eller Sydafrika och får därmed inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder eller annat land där erbjudandet kräver ytterligare åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Anmälan om förvärv av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende.

Inget erbjudande avseende aktierna lämnas i Japan. Aktierna har inte registrerats, och kommer inte att registreras enligt artikel 4, stycke 1 den japanska lagen om värdepapper och börser, på grund av att erbjudandet till befintliga aktieägare i Japan, i enlighet med villkoren i dokumenten, definieras som ett s.k. ”small number private placement” enligt artikel 2, stycke 3, punkt 2(ha) den japanska lagen om värdepapper och börser.

Tvist i anledning av erbjudandet och dokumenten (inklusive innehållet i prospektet och därmed sammanhängande rättsförhållanden) ska avgöras av svensk domstol exklusivt. Svensk lag är exklusivt tillämplig på prospektet och på erbjudandet enligt prospektet.

För att vara berättigad att ta del av informationen på följande webbsida ska du anses, om du tar del av följande webbsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan (annat än för befintliga aktieägare och i den utsträckning som medges i enlighet med reglerna om s.k. ”small number private placement” enligt artikel 2, stycke 3, punkt 2(ha) den japanska lagen om värdepapper och börser), Singapore eller Sydafrika eller annan jurisdiktion där erbjudandet kräver ytterligare åtgärder än vad som följer av svensk rätt. 

Ja, jag bekräftar

Nej, jag bekräftar inte

  • Login
Close
Visiting address:
Kungsgatan 6
SE - 252 21 Helsingborg
SWEDEN

Postal address:
Garnisonsgatan 10
SE - 254 66 Helsingborg
Sweden
+46 42-280090
LOADEMAIL[info]DOMAIN[vigmed.com]
to top
Nyemission 2017