Nyemission 2015 - stängd sida

Viktig information

På grund av legala restriktioner är informationen på den här delen av Vigmeds webbplats endast avsedd och tillgänglig för personer som är bosatta och befinner sig i Sverige samt för behöriga personer som är bosatta och befinner sig utanför USA, Kanada, Japan, Australien eller någon annan jurisdiktion där informationen helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt.

 

  • Vigmed har offentliggjort fullt garanterad företrädesemission om cirka 57 miljoner SEK
  • Den förestående emissionen tillför nödvändigt kapital för marknadssatsningar i Europa och förväntad tillväxt
  • Aktieägare i Vigmed har företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie per två (2) befintliga aktier, dvs. teckningsrelation 1:2
  • Teckningskursen är 2,60 SEK per aktie
  • Företrädesemissionen är fullt garanterad av befintliga aktieägare och externa garanter
  • Företrädesemissionen läggs fram för beslut vid en extra bolagsstämma den 12 november 2015 och givet att extra bolagsstämman beslutar om företrädesemissionen kommer teckningsperioden att löpa från den 23 november 2015 till och med den 7 december 2015. Kallelse till den extra bolagsstämman finns tillgänglig på bolagets webbplats www.vigmed.com

 

Tidplan för företrädesemissionen

17 november 2015

Sista handelsdag för aktien inklusive rätt att delta i nyemissionen. Beräknad dag för offentliggörande av prospektet

19 november 2015

Avstämningsdag, aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i nyemissionen

23 november – 3 december 2015

Handel i teckningsrätter. Aktieägare som inte önskar teckna aktier i emissionen och som inte vill gå miste om värdet av teckningsrätterna kan under denna period sälja sina teckningsrätter

23 november – 7 december 2015

Teckningsperiod

10 december 2015

Beräknad dag för offentliggörande av slutligt resultat i nyemissionen

 

 Dokument

 • Login
Close
Visiting address:
Kungsgatan 6
SE - 252 21 Helsingborg
SWEDEN

Postal address:
Garnisonsgatan 10
SE - 254 66 Helsingborg
Sweden
+46 42-280090
LOADEMAIL[info]DOMAIN[vigmed.com]
to top