Riskfaktorer

All affärsverksamhet och ägande av aktier är förknippad med en viss risk, vilket även gäller för Vigmed. Det finns ett flertal riskfaktorer som påverkar och kan komma att påverka verksamheten i Vigmed.

Dessa riskfaktorer innefattar sådana som har anknytning till Vigmed men även risker som saknar direkt anknytning till Bolaget men påverkar den bransch som Bolaget verkar i. Om någon av riskfaktorerna materialiseras kan Bolagets verksamhet, tillväxt, resultat, finansiella ställning komma att påverkas negativt. Vidare kan riskfaktorerna leda till att en investerare i Vigmeds aktie förlorar delar eller hela sin investering.

Nedan lämnas en redogörelse för vissa riskfaktorer som styrelsen bedömer kan komma att ha betydelse för Vigmed eller en investering i Bolagets aktie. Redogörelsen är inte heltäckande och riskfaktorerna är inte rangordnade. Varje potentiell investerare bör noggrant överväga nedanstående riskfaktorer samt övrig information i denna bolagspresentation och bilda sig en uppfattning om respektive riskfaktor och dess betydelse för Bolaget. 

Marknadsrisker

Det finns ett antal etablerade multinationella företag som liksom Vigmed är verksamma inom nålprodukter. Det finns en risk att fler aktörer tillkommer och därmed kan konkurrensen öka. Vigmed är dessutom en ny aktör med nya produkter på marknaden. Det finns en risk att kunder hellre väljer en etablerad och välkänd leverantör med lång historik. Dock har bolagets medarbetare en stor erfarenhet från branschen och Vigmed bedöms ha en god kunskap om konkurrenternas förmågor.

Organisatoriska risker

Vigmed bildades 2009 och verksamheten leds av en kompetent och erfaren företagsledning, som har support från en aktiv styrelse och har tillgång till världsledande specialister. Inom Bolaget finns ett antal nyckelpersoner som besitter unik kompetens och är av stor vikt för verksamheten. Skulle någon, eller några, av dessa nyckelpersoner lämna Bolaget kan detta ha en negativ inverkan på verksamheten. Vidare föreligger inga garantier för att Vigmed kommer att kunna bygga upp organisationen och rekrytera personal i den takt som krävs för att genomföra Bolagets affärsplan.

Leverantörsrisker

Om underleverantörer inte skulle klara av att leverera den kapacitet som krävs, står det Vigmed fritt att vid behov välja andra externa leverantörer. Detta skulle dock kunna innebära förseningar. Vidare finns en risk att hög generell efterfrågan kan medföra brist på komponenter hos samtliga identifierade underleverantörer.

Patent och sekretessrisker

Stor del av Vigmeds teknologi är patentskyddad eller patentsökt. Det föreligger emellertid alltid en risk att konkurrenter med eller utan avsikt gör intrång i Vigmeds rättigheter. Skulle detta ske kan det i vissa fall vara svårt för Vigmed att hävda sina rättigheter fullt ut i en domstolsprocess, vilket skulle kunna påverka bolaget negativt. De tekniker och produkter som Vigmed använder eller strävar efter att utveckla och kommersialisera, kan även påstås göra intrång i patent som ägs eller kontrolleras av annan part. Om tredje part skulle väcka talan mot Vigmed och bolaget förlorar en sådan process, kan detta leda till att Vigmed tvingas betala betydande skadestånd. Osäkerhet till följd av att patenträttegångar eller andra processer inleds och fullföljs kan ha en väsentlig negativ effekt på Vigmeds konkurrensförmåga.

Utöver patenterade produkter och teknologi använder Vigmed eget know-how som inte skyddas av patent. Vigmed strävar efter att skydda sådan information, bland annat genom sekretessavtal med anställda, konsulter och samarbetspartners. Det föreligger emellertid ingen garanti att sådana avtal skyddar mot offentliggörande av konfidentiell information, rätten för anställda, konsulter och samarbetspartner till immateriella rättigheter eller att avtalen ger tillräcklig påföljd vid avtalsbrott. Dessutom kan Vigmeds affärshemligheter på annat sätt bli kända eller utvecklas självständigt av konkurrenter. Om Vigmeds interna information och kunskap inte kan skyddas, kan verksamheten påverkas negativt.

Regulatoriska risker

De regler som rör nålstickskyddande produkter produkter är komplexa och kan förändras över tiden. Sådana förändringar kan öka Vigmeds kostnader, försvåra försäljningen samt ha en väsentlig negativ inverkan på bolagets förmåga att generera intäkter. Det finns inte heller någon garanti för att de regler som idag gäller, eller tolkningar av dessa regler, inte kommer att ändras på ett sådant sätt att bolagets verksamhet påverkas negativt med en åtföljande effekt på intjäningsförmåga och finansiell ställning.

Avtalsrisker

Vigmed har slutit avtal med ett flertal parter och ytterligare avtal förväntas ingås framöver. Trots att stora resurser läggs ned på att teckna avtal med hög juridisk kvalitet finns det alltid en risk att Vigmed inte lyckas sluta tillräckligt bra avtal eller skydda sig mot avtalsbrott på ett för bolaget godtagbart sätt.

Finansiella risker

Vigmed kommer att ha större delen av sin försäljning i annan valuta än svenska kronor där EUR är den viktigaste valutan. Kostnaderna kommer till del att utgöras av USD relaterade valutor. Vigmed avser tills vidare inte att valutasäkra sina intäkter och kostnader i utländsk valuta, vilket innebär att det finns en valutarisk för verksamheten. Vigmed har tillräckliga finansiella resurser för att finansiera verksamheten för åtminstone de tolv kommande månaderna. Om Vigmeds försäljning utvecklas sämre än förväntat kan dock bolaget komma att behöva säkerställa ytterligare kapital, vilket kan medföra att ytterligare eget kapital behöver tillskjutas. Det finns en risk att Vigmed kan komma att behöva genomföra nyemission, vilket kan medföra en risk för utspädning för befintliga ägare.

Risker relaterade till aktien

Ägare med betydande inflytande

Företagets privata grundare kommer genom sitt ägande att ha möjlighet att utöva ett väsentligt inflytande i ärenden som kräver godkännande av aktieägarna på bolagsstämma, däribland utnämning och avsättning av styrelseledamöter och eventuella förslag till fusioner, konsolidering eller försäljning av tillgångar samt andra företagstransaktioner. Detta inflytande kan vara till nackdel for aktieägare vars intressen skiljer sig från grundarnas intressen. Även andra ägare kan, beroende på hur ägarförhållandena i Vigmed exakt kommer att se ut vid listningen på First North, komma att inneha eller senare skaffa sig innehav av sådan storlek att det kan ha betydelse för inflytandet över bolaget.

Begränsad likviditet i Vigmed Holding ABs aktie

Förutsättningarna för en god likviditet i Vigmed Holdings aktie är goda då bolaget vid listningen kommer att ha mer än 5 000-aktieägare. Det föreligger dock en osäkerhet kring aktiemarknadens intresse för Vigmeds aktie och om en aktiv och likvid handel inte utvecklas i aktien kan det medföra svårigheter för aktieägare att sälja större poster inom en kortare period utan att påverka priset för aktien.

Fluktuationer i aktiens pris

En investering i Vigmed är förknippad med risk. Kursen i Vigmed kan fluktuera över tiden och det finns inga garantier för att aktiekursen kommer att ha en positiv utveckling. Aktiemarknadens generella utveckling samt utvecklingen för Vigmeds aktie är beroende av en rad faktorer som ligger utanför bolagets kontroll. Även om bolagets verksamhet utvecklas positivt finns det en risk att en investerare drabbas av en förlust vid avyttringen av sitt innehav

  • Login
Close
Visiting address:
Kungsgatan 6
SE - 252 21 Helsingborg
SWEDEN

Postal address:
Garnisonsgatan 10
SE - 254 66 Helsingborg
Sweden
+46 42-280090
LOADEMAIL[info]DOMAIN[vigmed.com]
to top