Villkor

Inledning
Dessa villkor reglerar din användning av denna webbplats; genom att använda den här hemsidan accepterar du dessa villkor i sin helhet. Om du inte accepterar dessa villkor eller någon del av dessa villkor, får du inte använda denna webbplats.


Om denna webbplats villkor
Vi skapade dessa riktlinjer för cookies med hjälp av en Contractology-mall från www.freenetlaw.com. Contractology levererar avtalsmallar och andra juridiska dokument, inklusive webbplatsvillkorsavtal, till företag över hela världen.

Licens för användning av webbplatsen
Om inget annat anges äger Vigmed och/eller dess licensgivare de immateriella rättigheterna på webbplatsen och materialet på webbplatsen. Samtliga dessa immateriella rättigheter är förbehållna, under förutsättning att reglerna nedan följs. Du kan titta på sidor, ladda ner dem enbart för caching-ändamål, och skriva ut sidor från webbplatsen för eget bruk, med förbehåll för de begränsningar som anges nedan och på annan plats i dessa villkor.
 Du får inte:

• återpublicera material från denna webbplats (inklusive återpublicering på annan webbplats)
• sälja, hyra ut eller använda underlicenserat material från webbplatsen
• visa något material från webbplatsen för allmänheten
• reproducera, dubblera, kopiera eller på annat sätt utnyttja material på denna webbplats för ett kommersiellt syfte
• redigera eller på annat sätt modifiera material på webbplatsen
• eller vidaredistribuera material från denna webbplats, förutom innehåll som specifikt och uttryckligen har gjorts tillgängliga för vidaredistribution.

Om innehållet är speciellt framtagen för vidaredistribution, kan det bara vidarebefordras inom din organisation.

Godtagbar användning
Du får inte använda denna webbplats på ett sätt som orsakar, eller kan orsaka, skada på webbplatsen eller försämring av tillgängligheten av webbplatsen, eller på något sätt som är olagligt, bedrägligt eller skadligt, eller i samband med något olagligt, bedrägligt eller skadligt syfte eller aktivitet. Du får inte använda denna webbplats för att kopiera, lagra, underhålla, överföra, skicka, använda, publicera eller distribuera något material som består av (eller är kopplad till) något spyware, virus, trojanska hästar, maskar, keystroke logger, rootkit eller annan skadlig programvara. Du får inte göra några systematiska eller automatiska datainsamlingar av verksamheten (inklusive, utan begränsning, scraping, informationsutvinning, datautvinning och dataskörd) på eller i samband med denna webbplats utan Vigmed ABs uttryckliga skriftliga medgivande.

Begränsad åtkomst
Tillgång till vissa delar av denna webbplats är begränsad. Vigmed förbehåller sig rätten att begränsa tillgången till andra delar av denna webbplats, eller hela denna webbplats när Vigmed anser det befogat. Om Vigmed Holding AB ger dig ett användar-ID och lösenord för att ge dig tillgång till begränsade delar av denna webbplats eller annat innehåll eller tjänster, måste du se till att användar-ID och lösenord hålls konfidentiella. Vigmed kan inaktivera ditt användar-ID och lösenord på eget bevåg utan förvarning eller förklaring.

Användarinnehåll
I dessa villkor betyder "ditt användarinnehåll" material (inklusive, men utan begränsning. text, bilder, ljudmaterial, videomaterial och audiovisuellt material) som du skickar till denna webbplats för något ändamål.
Du beviljar Vigmed Holding AB en global, oåterkallelig, icke-exklusiv, royalty-fri licens att använda, reproducera, anpassa, publicera, översätta och distribuera ditt användarinnehåll i eventuella befintliga eller framtida medier. Du ger också Vigmed rätten att underlicensera dessa rättigheter, och rätten att väcka talan om intrång görs i dessa rättigheter.
Ditt användarinnehåll får inte vara olagligt, får inte kränka någon tredje parts lagliga rättigheter, och får inte kunna ge upphov till rättsliga åtgärder mot dig eller Vigmed AB eller en tredje part (i varje enstaka fall enligt tillämplig lag).
Du får inte lämna något användarinnehåll på webbplatsen som är eller har varit föremål för hotande eller faktiska rättsliga förfaranden eller andra liknande klagomål.
Vigmed AB förbehåller sig rätten att redigera eller ta bort material som har skickats till denna webbplats, eller lagras på Vigmed AB:s servrar eller underhålls eller publiceras på denna webbplats.
Trots Vigmeds rättigheter enligt dessa villkor i förhållande till användarinnehållet, åtar sig Vigmed inte att övervaka inlämningen eller publicering av sådant innehåll på denna webbplats.

Inga garantier
Denna webbplats tillhandahålls "i befintligt skick" utan några utfästelser eller garantier, uttryckliga eller underförstådda. Vigmed AB gör inga utfästelser eller garantier i samband med denna webbplats eller den information och det material som tillhandahålls på denna webbplats. Utan att det påverkar allmängiltigheten i ovanstående stycke, garanterar Vigmed inte att:
• denna webbplats kommer att vara ständigt tillgänglig, eller alls finnas
• informationen på denna webbplats är fullständig, sann, korrekt eller icke vilseledande.

Ingenting på denna webbplats utgör, eller är tänkt att utgöra, råd av något slag. Om du behöver råd i samband med någon medicinsk fråga bör du konsultera en lämplig professionell.

Ansvarsbegränsning
Vigmed är inte ansvarig gentemot dig (antingen enligt kontaktlagen, skadeståndsrätten eller på annat sätt) i förhållande till innehållet i, eller användning av, eller på annat sätt i samband med, denna webbplats:
• i den utsträckning som webbplatsen tillhandahålls avgiftsfritt, för någon direkt förlust
• för indirekta eller speciella skador eller följdskador
• för alla sorters företagsförlust, förlust av intäkter, resultat, vinst eller förväntade besparingar, förlust av kontrakt eller affärsförbindelser, förlust av anseende eller goodwill, förlust eller förvanskning av information eller data.

Dessa ansvarsbegränsningar gäller även om Vigmed uttryckligen har informeras om den potentiella förlusten.

Undantag
Ingenting i denna webbplats ansvarsfriskrivning utesluter eller begränsar en garanti som följer en lag som det skulle vara olagligt att utesluta eller begränsa, och ingenting i denna webbplats ansvarsfriskrivning utesluter eller begränsar Vigmed AB:s ansvar för:
• dödsfall eller personskada orsakad av Vigmeds försumlighet
• bedrägeri eller bedrägligt vilseledande av Vigmed
• ärenden som det skulle vara olagligt för Vigmed att utesluta eller begränsa, eller att försöka att utesluta eller begränsa dess skyldighet.

Rimlighet
Genom att använda denna webbsida samtycker du till att de undantag och begränsningar av ansvar som anges i denna webbplats ansvarsfriskrivning är rimliga. Om du inte tycker att de är rimliga, ska du inte använda denna webbplats.

Övriga parter
Du accepterar att, som ett aktiebolag har Vigmed AB ett intresse av att begränsa det personliga ansvaret för dess ledning och anställda. Du accepterar att du inte kommer att medföra något krav personligen mot Vigmed AB: s tjänstemän eller anställda i samband med eventuella förluster som du drabbas av i samband med webbplatsen. Utan att det påverkar ovanstående stycke, godkänner du att de begränsningar av garantier och ansvar som anges i denna webbplats ansvarsfriskrivning skyddar Vigmeds tjänstemän, anställda, agenter, dotterbolag, efterträdare, övertagare och underleverantörer samt Vigmed AB.

Ogenomförbara bestämmelser
Om någon bestämmelse i denna webbplats ansvarsfriskrivning är, eller visar sig vara, omöjlig att upprätthålla under tillämplig lagstiftning, kommer det inte att påverka verkställbarheten av övriga bestämmelser i denna webbplats ansvarsfriskrivning.

Skadeslöshet
Du håller härmed Vigmed skadeslös och förbinder dig att hålla Vigmed skadeslös mot eventuella förluster, skador, kostnader, skulder och utgifter (inklusive, men utan begränsning, juridiska kostnader och eventuella belopp som har betalats av Vigmed AB till en tredje part i regleringen av en fordran eller tvister på inrådan av Vigmeds juridiska rådgivare) som drabbar Vigmed AB till följd av din överträdelse av någon bestämmelse i dessa villkor, eller till följd av något krav som har uppstått för att du har brutit mot någon bestämmelse i dessa villkor.

Brott mot dessa villkor
Utan att det påverkar Vigmeds övriga rättigheter enligt dessa villkor, kan Vigmed AB, om du bryter mot dessa villkor på något sätt, vidta sådana åtgärder som Vigmed anser vara lämpliga för att ta itu med överträdelsen, inklusive att förhindra din åtkomst till webbplatsen, blockera datorer med din IP-adress från att komma åt webbplatsen, kontakta din Internetleverantör för att begära att den blockerar din tillgång till webbplatsen och/eller väcka talan mot dig.

Revidering
Vigmed kan emellanåt revidera dessa villkor. Reviderade villkor gäller för användning av denna webbplats från och med dagen för offentliggörandet av de reviderade villkoren på denna hemsida. Vänligen kontrollera denna sida regelbundet för att säkerställa att du är bekant med den aktuella versionen.

Överföring av rättigheter
Vigmed kan överföra, underlicensera eller på annat sätt handla med Vigmeds rättigheter och/eller skyldigheter enligt dessa villkor utan att meddela dig eller få ditt medgivande. Du får inte överföra, underlicensera eller på annat sätt handla med dina rättigheter och/eller skyldigheter enligt dessa villkor.

Skiljbarhet
Om en domstol eller annan behörig myndighet bedömer att en bestämmelse i dessa villkor är olaglig och/eller icke verkställbar skall övriga bestämmelser fortsätta att gälla. Om bestämmelsen kan anses vara lagenlig och möjlig att verkställa om den del som anses vara olaglig/ogenomförbar togs bort, kommer denna del anses utgå, och resten av bestämmelsen kommer att fortsätta att gälla.

Hela avtalet
Dessa villkor, tillsammans med integritetsriktlinjerna och våra riktlinjer för cookies, utgör hela avtalet mellan dig och Vigmed AB i samband med ditt användande av denna webbplats, och ersätter alla tidigare avtal avseende din användning av denna webbplats.

Lag och jurisdiktion
Dessa villkor skall regleras av och tolkas i enlighet med Svensk lag, och eventuella tvister som rör dessa villkor kommer att omfattas av den exklusiva behörigheten för domstolarna i Sverige.

Vigmed Holding AB: s uppgifter
Vigmed Holding AB är registrerat i Sverige med organisationsnummer 556918-4632.

Registreringar och godkännanden

Vigmed Holding AB är registrerat hos svenska Bolagsverket. Du kan hitta online-versionen av registret på www.bolagsverket.se.

Vigmed Holding AB:s adress är:
Garnisonsgatan 10
Helsingborg 254 66
Sverige

Du kan kontakta Vigmed Holding AB via e-post till info@vigmed.com.

  • Login
Close
Visiting address:
Kungsgatan 6
SE - 252 21 Helsingborg
SWEDEN

Postal address:
Garnisonsgatan 10
SE - 254 66 Helsingborg
Sweden
+46 42-280090
LOADEMAIL[info]DOMAIN[vigmed.com]
to top