Direktiv 2000/54/EC från Europaparlamentet och Europarådet från den 18 september 2000

SAMMANFATTNING

Arbetsgivarnas skyldigheter beskrivs med avseende på arbete som innebär (eller sannolikt kommer att innebära) exponering för biologiska agens.

Arbetsgivare bör undvika att använda skadliga biologiska agens, genom att, om möjligt, ersätta dem med sådana som inte är farliga, eller mindre farliga, för arbetstagarnas hälsa. Arbetstagarnas risk för exponering för biologiska agens bör minskas där det är möjligt, för att skydda deras hälsa och säkerhet. Om resultatet av riskbedömningen visar på en risk för arbetstagarnas hälsa eller säkerhet, skall arbetsgivaren på förfrågan ge den behöriga myndigheten relevanta uppgifter.

Arbetsgivarna måste säkerställa hygien och individuellt skydd genom förbud att äta eller dricka inom arbetsområdet, genom att tillhandahålla skyddskläder, lämpliga toalett- och tvättmöjligheter samt genom att underhålla skyddsutrustning på rätt sätt.

Dessutom måste arbetstagarna och deras representanter få lämplig utbildning som omfattar arbete med biologiska agens och få skriftliga instruktioner och anvisningsdekaler om det förfarande som skall följas i händelse av en allvarlig olycka eller hantering av biologiska agens i grupp 4.

Arbetsgivare ska föra en förteckning över arbetstagare som utsätts för biologiska agens i grupp 3 och/eller 4 i minst 10 år efter exponering (eller 40 år efter exponering som resulterade i en infektion), som anger vilken typ av arbete och det biologiska agens som de har varit utsatta för (om möjligt).

Förhandsanmälan skall lämnas till den behöriga myndigheten minst 30 dagar före inledningen av arbetet med biologiska agens i grupp 2, 3 eller 4.

Medlemsstaterna skall anta bestämmelser för att genomföra relevanta hälsokontroller av arbetstagare både före exponering och därefter med jämna mellanrum. Effektiva vacciner måste göras tillgängliga kostnadsfritt för arbetstagare som inte redan är immuna mot de biologiska agens för vilka de är (eller sannolikt kommer att vara) exponerade. Om en arbetstagare visar sig ha fått en infektion eller sjukdom som en följd av exponeringen, bör en hälsogenomgång erbjudas även andra arbetstagare.

Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt betänkligheter gällande:

  • förekomst av biologiska agens hos människor och djur
  • de risker som biologiska agens hos människor eller djur utgör
  • riskerna med den typ av arbete

Lämpliga metoder för dekontaminering och decinficering bör genomföras vid hantering och kassering av förorenat avfall.

Laboratorier som utför arbete med biologiska agens i grupp 2, 3 eller 4 i forskningssyfte, måste fastställa relevanta isoleringsåtgärder för att minimera risken för infektion.

Justeringar av klassificeringarna av biologiska agens görs i ljuset av den tekniska utvecklingen, ändringar i internationella regelverk och nya vetenskapliga rön.

Klicka för att se direktiv

  • Login
Close
Visiting address:
Kungsgatan 6
SE - 252 21 Helsingborg
SWEDEN

Postal address:
Garnisonsgatan 10
SE - 254 66 Helsingborg
Sweden
+46 42-280090
LOADEMAIL[info]DOMAIN[vigmed.com]
to top