EU-rådets direktiv 2010/32/EU

SAMMANDRAG

Syftet med direktivet är att genomföra ramavtalet för att:

  • förhindra att arbetstagarna skadas av något slags vasst medicinskt instrument (inklusive nålstick);
  • att skydda riskutsatta arbetstagare;
  • att införa en integrerad strategi som behandlar upprättandet av planer för riskbedömning, riskförebyggande, utbildning, information, ökad medvetenhet och granskning;

Medlemsstaterna ska införa de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv eller se till att arbetsmarknadens parter har vidtagit de åtgärder som behövs senast den 11 maj 2013. Dessutom ska medlemsstaterna fastställa vilka påföljder som är tillämpliga när nationella bestämmelser som antagits i enlighet med detta direktiv överträds.

Det specifika innehållet beskrivs i bilagan:

Direktivet gäller för alla arbetstagare inom hälso-och sjukvården. Arbetsgivarna och arbetstagarnas företrädare ska arbeta tillsammans för att undanröja och förebygga risker, skydda arbetstagarnas hälsa och säkerhet, och skapa en säker arbetsmiljö genom att följa den existerande hierarkin av allmänna principer för förebyggande arbete genom information och samråd. Grundlig riskbedömning skall genomföras när skada, blod eller annat potentiellt smittsamt material är möjlig eller existerande. Det bör fokuseras på hur man kan eliminera dessa risker. Riskhanteringsåtgärder är: specificering och införande av säkra rutiner (bland annat säkert bortskaffande av avfall), eliminering av onödig användning av vassa föremål, tillhandahållande av säkerhetstekniska medicinska produkter, förbud mot regummering, en övergripande policy för att undvika skador, liksom utbildning och information, personliga skyddsanordningar och erbjudande om vaccination. Arbetstagare ska rapportera alla olyckor till ansvarig person, olyckan ska utredas och den utsatte behandlas.

Klicka för att se direktiv

  • Login
Close
Visiting address:
Kungsgatan 6
SE - 252 21 Helsingborg
SWEDEN

Postal address:
Garnisonsgatan 10
SE - 254 66 Helsingborg
Sweden
+46 42-280090
LOADEMAIL[info]DOMAIN[vigmed.com]
to top