EU-rådets direktiv 89/391/EEC från den 12 Juni 1989

SAMMANFATTNING

Detta direktiv fastställer grundregler för att skydda vårdpersonalens hälsa och säkerhet. De åtgärder som föreskrivs i direktivet syftar till att eliminera riskfaktorer för arbetsrelaterade sjukdomar och olyckor.

Dessa åtgärder tillämpas på all verksamhet, såväl offentlig som privat, med undantag för vissa särskilda verksamheter inom den offentliga sektorn (till exempel armén, polisen, etc.) och räddningstjänster.

Arbetsgivare är skyldiga att garantera arbetstagarnas hälsa och säkerhet  i alla arbetsrelaterade situationer, vilket gäller även när de anlitar externa företag eller personer.

Arbetsgivaren ska fastställa metoder och åtgärder för att skydda arbetstagarna. Dessa innefattar aktiviteter som syftar till att förebygga, informera och utbilda arbetstagare, särskilt för att:

  • undvika risker eller hantera sådana risker som inte kan undvikas;
  • ge lämpliga instruktioner till arbetstagarna genom att främja gemensamma skyddsåtgärder;
  • anpassa arbetsförhållanden, utrustning och arbetssätt genom att ta hänsyn till utvecklingen inom arbetsmetoder

Skyddsåtgärderna bör anpassas i de fall då arbetsförhållandena förändras. Dessutom ska arbetsgivaren ta hänsyn till arten av företagets verksamhet och medarbetarnas kompetens.

Om arbetstagare från flera företag arbetar på samma arbetsplats, skall de olika arbetsgivarna samarbeta och samordna sina skyddsåtgärder och riskförebyggande åtgärder.

Dessutom måste verksamheten inom första hjälpen, brandskydd samt utrymning i allvarlig och omedelbar fara, anpassas till den aktuella typen av verksamhet och till företagets storlek. Arbetsgivaren måste informera och utbilda de arbetstagare som skulle kunna utsättas för allvarlig och omedelbar fara.

Arbetsgivaren skall upprätta handlingsplaner för skydd mot och förebyggande av skador i sitt företag eller anläggning, vilket även gäller första hjälpen och agerande vid allvarlig fara. Arbetsgivaren ska därför utse en eller flera utbildade medarbetare för att se till att åtgärderna följs eller kontakta extern service.

Granskningen av arbetstagarnas hälsa säkerställs genom de åtgärder som fastställs i enlighet med nationell lagstiftning och praxis. Varje arbetstagare kan begära en hälsokontroll med jämna mellanrum.

Personalgrupper i riskzonen eller särskilt känsliga personer bör skyddas mot faror som kan påverka dem specifikt.

Konsulter:

  • Arbetsgivaren ska samråda med arbetstagarna och deras representanter vad gäller alla frågor som rör hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.
  • Arbetstagarnas representanter kan föreslå att arbetsgivaren vidtar särskilda åtgärder. De kan involvera de behöriga nationella myndigheterna om arbetsgivaren inte fullgör sin plikt.

Arbetstagarnas skyldigheter: Varje arbetstagare måste ta hand om sin egen hälsa och säkerhet och om de personer  som påverkas av deras handlingar eller genom deras försummelser i arbetet. I enlighet med den utbildning som ges och de anvisningar som ges av arbetsgivaren, måste arbetstagarna framför allt:

  • använda arbetsrelaterad utrustning, verktyg och ämnen på rätt sätt;
  • använda personlig skyddsutrustning på rätt sätt;
  • avstå från att koppla ur, byta ut eller flytta på monterade säkerhetsanordningar;
  • omedelbart underrätta arbetsgivaren om en arbetssituation som innebär allvarlig och omedelbar fara.

Klicka för att se direktiv

  • Login
Close
Visiting address:
Kungsgatan 6
SE - 252 21 Helsingborg
SWEDEN

Postal address:
Garnisonsgatan 10
SE - 254 66 Helsingborg
Sweden
+46 42-280090
LOADEMAIL[info]DOMAIN[vigmed.com]
to top