EU-rådets direktiv från den 30 november 1989

SAMMANFATTNING

Arbetsgivaren skall vidta nödvändiga åtgärder för att se till att arbetsutrustning görs tillgänglig för arbetstagarna i företaget och/eller verksamheten, att den är lämplig för det arbete som skall utföras eller har anpassats för detta ändamål och kan användas av arbetstagarna utan att deras säkerhet eller hälsa hotas.

Vid valet av den arbetsutrustning som skall användas, skall arbetsgivaren ta hänsyn till arbetets särskilda betingelser, och de risker för arbetstagarnas säkerhet och hälsa som finns i företaget och/eller verksamheten, i synnerhet på arbetsplatsen, samt andra risker vid användning av arbetsutrustningen i fråga. Om det inte är möjligt att helt garantera att arbetsutrustning kan användas av arbetstagarna utan risk för deras säkerhet eller hälsa, skall arbetsgivaren vidta lämpliga åtgärder för att minimera riskerna.

Arbetsgivaren skall skaffa och/eller använda arbetsutrustning som uppfyller de minimikrav som anges i bilaga I. Arbetsgivaren skall vidta de åtgärder som krävs för att arbetsutrustningen, under hela dess livslängd och genom tillfredsställande underhåll, hålls på en sådan nivå att den uppfyller ovannämnda krav.

Arbetsgivaren skall ge arbetstagarna tillräcklig information och, i tillämpliga fall, skrivna instruktioner för arbetsutrustningen som används i arbetet.

  • Login
Close
Visiting address:
Kungsgatan 6
SE - 252 21 Helsingborg
SWEDEN

Postal address:
Garnisonsgatan 10
SE - 254 66 Helsingborg
Sweden
+46 42-280090
LOADEMAIL[info]DOMAIN[vigmed.com]
to top