Uppskattningsvis 1 miljon nålsticksskador inträffar i Europa varje år

SAMMANFATTNING

Uppskattningsvis 1 miljon nålsticksskador inträffar i Europa varje år. Rådets direktiv 2010/32/EU om förebyggande av nålsticksskador beskriver minimikrav för förebyggande åtgärder och uppmanar till genomförandet av lokala, nationella och EU-omfattande rapporteringssystem. Direktivet ska ha genomförts av alla EU: s medlemsstater senast den 11 maj 2013. Syftet med denna studie var att bedöma (och förbättra) förfarandet för rapportering och behandling av stickskador på ett tyskt tertiärsjukhus.

Metod:

Vi genomförde en prospektiv observationsstudie av rapporteringssystemet för nålsticksskador på sjukhuset under en 18-månadersperiod och fastställde förekomsten av nålsticksskador, förekomsten av blodburna patogener bland indexpatienter, graden av initiering av profylax efter exponering samt graden av serologiska tester av den berörda hälso- och sjukvårdspersonalen.

Resultat:

519 fall av nålsticksskador rapporterades till försäkringsläkaren under studiens gång, som bestod av 547 arbetsdagar. 86,5% av indexpatienterna genomgick en serologisk undersökning för hepatit B och C (HBV och HCV) och för den humana immunbristviruset (HIV), vilket resulterade i två initiala diagnoser (en vardera av aktiv hepatit B och hepatit C) hos indexpatienten. 92 av 449 indexpatienter, eller en femtedel, infekterades med åtminstone en blodburen patogen. HIV-profylax efter exponering inleddes hos 41 av hälso- och sjukvårdspersonalen. Ett fall av överföring av hepatit C-virus uppstod och blev framgångsrikt behandlad. I de andra fallen överfördes ingen infektion.

Slutsats:

Fullständig redovisning av nålsticksskador är en förutsättning för att identifiera riskfyllda procedurer och för att säkerställa optimal behandling av den berörda hälso- och sjukvårdspersonalen. Försäkringsläkaren måste ha en hög grad av tvärvetenskaplig kompetens för att kunna behandla nålsticksskador effektivt.

Klicka för att se artikeln

  • Login
Close
Visiting address:
Kungsgatan 6
SE - 252 21 Helsingborg
SWEDEN

Postal address:
Garnisonsgatan 10
SE - 254 66 Helsingborg
Sweden
+46 42-280090
LOADEMAIL[info]DOMAIN[vigmed.com]
to top