Bland tysk vårdpersonal var graden av underrapportering cirka 75%

SYFTE

Syftet med denna studie var att beskriva mekanismerna och möjligheterna att förebygga yrkesrelaterad perkutan blodexponering genom stickskador för vårdpersonal och diskutera rationella strategier för att förebygga dessa.

Metod

För att beräkna möjligheterna att förebygga skador kartlade vi i ett första steg antalet och typen av nålsticksskador, och i ett andra steg orsakerna till skadorna och arbetsvillkoren för vårdpersonalen. Uppgifterna samlades in genom oberoende anonyma enkäter som täckte yrkesrelaterad blodexponering bland sjukvårdspersonal på ett tyskt universitetssjukhus.

Resultat

Nålsticksskadorna orsakades av osäkra förfaranden, svåra arbetsförhållanden och av enheter utan säkerhetsmekanism. I genomsnitt kunde 50,3% (n = 492/978) av alla stickskador ha kunnat undvikas genom användning av säkerhetsanordningar, medan endast 15,2% hade kunnat förhindras genom organisatoriska åtgärder. I vår studie hade 31,5% (n = 503/1598) av deltagande vårdpersonal fått minst en stickskada under de senaste tolv månaderna. Graden av underrapportering var cirka 75%. Efter införandet av säkerhetsanordningar rapporterade 91,8% av vårdpersonalen att de var nöjda med anti-stickenheterna och 83,4% trodde att säkerhetsanordningarna skulle öka säkerheten i arbetsmiljön.

Slutsats

Yrkesrelaterad exponering för blod är ett vanligt problem bland vårdpersonal. Införandet av säkerhetsenheter är en av de viktigaste utgångspunkterna för att undvika stickskador, och acceptans bland vårdpersonalen är hög. Ytterligare mål för förebyggande åtgärder, såsom utbildning i säkra arbetsrutiner, är nödvändiga för förbättringen av säkra arbetsförhållanden.

  • Login
Close
Visiting address:
Kungsgatan 6
SE - 252 21 Helsingborg
SWEDEN

Postal address:
Garnisonsgatan 10
SE - 254 66 Helsingborg
Sweden
+46 42-280090
LOADEMAIL[info]DOMAIN[vigmed.com]
to top