Som en följd av nålsticksskador inträffar årligen uppskattningsvis 66 000 infektioner med HBV, 16 000 med HCV och 1000 med HIV bland vårdpersonal över hela världen.

SAMMANFATTNING

Eftersom förekomsten av HIV ökar, ökar även yrkesrisken för att infekteras av humant immunbristvirus (HIV), vilket leder till ökad oro inom kirurgisk praktik. Denna studie bedömde inställningen hos de kirurger som behandlar HIV-infekterade patienter.

Sjuttio kirurgpraktikanter som arbetar på allmänna sjukhus med ansvar för två distrikt ombads att fylla i en enkät för att bedöma deras inställning till kirurgisk behandling av HIV-infekterade patienter.

Nålsticksskador rapporterades av 64% av praktikanterna. 54% av deltagarna var oroliga att få HIV från patienter vid ett kirurgiskt ingrepp. Det fanns en signifikant skillnad mellan antalet praktikanter som var oroliga att behandla en patient med HIV och antalet praktikanter som bar ögonskydd när de utförde ingrepp (p < 0,002). 86% av praktikanterna var övertygade om att de kunde behandla HIV-patienter på ett säkert sätt, men bara 63% kände till sjukhusets rutiner för nålsticksskador.

Det verkar som om oron bland kirurgpraktikanter för att utföra kirurgiska ingrepp på HIV-infekterade patienter ökar. Trots att utrustning finns fullt tillgänglig finns det många praktikanter som inte använder operationsskyddsplagg för att minimera risken för HIV-smitta. Ytterligare utbildning krävs för att betona vikten av den ökande HIV-prevalens och behovet av säkerhet vid kirurgiska ingrepp.

Klicka för att se artikel

  • Login
Close
Visiting address:
Kungsgatan 6
SE - 252 21 Helsingborg
SWEDEN

Postal address:
Garnisonsgatan 10
SE - 254 66 Helsingborg
Sweden
+46 42-280090
LOADEMAIL[info]DOMAIN[vigmed.com]
to top