Uppgifter tyder på att den ökade inköpskostnaden för säkerhetsutrustning mer än väl skulle kunna uppvägas av besparingarna till följd av minskad förekomst av nålsticksskador i Storbritannien

SAMMANFATTNING

Administreringen av insulin, utförd av en vårdare eller sjukvårdspersonal, är förknippad med risk för nålsticksskada. Sådana skador skapar en börda för såväl vårdare och yrkesverksamma i form av ångest, stress och morbiditet, som för National Health Services (NHS) i termer av förlorad produktivitet, vårdkostnader och rättstvister. Denna studie gör en beräkning av den ekonomiska bördan som dessa skador utgör för NHS i Storbritannien, baserat på publicerade uppskattningar av förekomsten av och kostnaderna för stickskador. Resultaten tyder på att sådana skador kostar NHS cirka 600 000 £ per år. Många av dessa skador och de tillhörande kostnaderna skulle kunna undvikas genom ett ökat användandeav säkerhetsanordningar. I själva verket finns det tecken som tyder på att den ökade inköpskostnaden för säkerhetsanordningar mer än väl skulle kunna uppvägas av besparingar till följd av minskad förekomst av nålsticksskador. Sjukvårdsförvaltningar uppmuntras att införa förbättrade förfaranden för övervakning och övervakningsprocedurer för att informera debatten om lämplig användning av säkerhetsanordningar.

Klicka för att se artikeln

  • Login
Close
Visiting address:
Kungsgatan 6
SE - 252 21 Helsingborg
SWEDEN

Postal address:
Garnisonsgatan 10
SE - 254 66 Helsingborg
Sweden
+46 42-280090
LOADEMAIL[info]DOMAIN[vigmed.com]
to top