En studie av brittisk avfallshanteringspersonal visade att nålsticksskador kan leda till förekomst av ångest- och stressjukdomar som kräver långvarig tjänstledighet med professionell rådgivning och stöd

SAMMANFATTNING

Hanteringen av kliniskt avfall medför en risk för allvarlig och eventuellt livshotande infektion. Genom  konfidentiella enkäter och strukturerade intervjuer, i kombination med diskret observation, undersöktes attityder och förhållningssätt till en säker hantering av kliniskt avfall hos personalen på en specialiserad avfallshanteringsanläggning. Fokuset på handskanvändning och handhygien komplementerades med en granskning av olycks- och tillbudsregistret inom företaget, med betoning på stick-och skärskador och tillhörande exponering för blod och blodiga kroppsvätskor. Brister i valet av handskar och användningen av dessa, samt brister i handhygien noterades, trots omfattande och kontinuerlig utbildning och övervakning av avfallshanterare. Även om ballistiska punkteringsresistenta handskar skyddar mot vassa föremål, var dessa obekväma att bära och ratades ibland av avfallshanterarna som föredrog tunna nitrilhandskar som var mer bekväma vid användning, men som inte ger något skydd mot penetrerande skada. Bland de avfallshanterare som arbetade för ett specialistavfallshanteringsföretag, inträffade stickskador (n = 40) vid cirka 1 per 29 000 mantimmar. Skador orsakades av injektionssprutor från felaktigt stängda eller överfyllda lådor för vassa föremål (n = 6) eller från vassa föremål som felaktigt hade kastas i tunna plastsäckar avsedda endast för mjukt avfall (n = 34). De flesta skadorna inträffade på fingrar eller händer. Inga serokonversioner inträffade, även om två personer drabbades av ångest/stressyndrom som krävde förlängd ledighet med professionell rådgivning och stöd. Handskanvändning och handhygien måste få en framträdande plats i den ständigt pågående utbildningen av avfallshanterare. Även om ballistiska handskar ger skydd mot skador av vassa föremål måste sjukvårdspersonalens inledande sortering och säkra hantering av kliniskt avfall vara den primära kontrollåtgärden. Trots sträng och otvetydig lagstiftning samt riktlinjer för god praxis, resulterar allvarliga fel, gjorda av sjukvårdspersonal som kastar injektionsnålar och andra vassa föremål i tunna säckar, i att avfallshanterare utsätts för risk för blodburna virusangrepp. Ytterligare förbättringar i sjukvårdspersonalens hantering av avfallssortering krävs för att skydda underordnad personal och stödpersonal och personal som arbetar inom avfallshantering.

Klicka för att se artikeln

  • Login
Close
Visiting address:
Kungsgatan 6
SE - 252 21 Helsingborg
SWEDEN

Postal address:
Garnisonsgatan 10
SE - 254 66 Helsingborg
Sweden
+46 42-280090
LOADEMAIL[info]DOMAIN[vigmed.com]
to top