En brittisk studie visade att ihållande psykisk sjukdom kan vara resultatet av nålsticksskador med en svårighetsgrad som liknar andra psykiatriska trauma. Ett snabbt testsvar kan minska varaktigheten av depression i samband med nålsticksskador

SAMMANFATTNING

Nålsticksskador är en vanlig yrkesrisk med potentiella fysiska hälsoeffekter, bland annat virusinfektioner såsom hepatit och HIV. Mindre uppmärksammade är de psykiatriska konsekvenser av nålsticksskador, vilka kan inkludera posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och anpassningsstörningar.

Syfte

Att studera psykiatriska konsekvenser av nålsticksskador efter diagnos, längd och svårighetsgrad av depressiva symtom.

Metod

En fallkontrollstudie av patienter som har hänvisas till en psykiatrisk traumaklinik med en diagnos enligt ICD-10:s diagnostiska forskningsriktlinjer. The Beck Depression Inventory (BDI) användes för att mäta depressiva symtom och bedöma skillnader i depressionssvårighetsgrad mellan psykiatriska traumapatienter som hade eller inte hade upplevt en nålsticksskada, och för relationer mellan svårighetsgraden av depression och tiden som gått sedan nålsticksskadan, med hjälp av linjära modeller.

Resultat

Det fanns 17 fall av nålsticksskada och 125 kontroller. Patienter med nålsticksskada hade måttligt svåra depressiva symptom (BDI-poäng 22,7 15), vilket liknade 125 patienter som inte hade ett trauma från nålsticksskador. 13 av dessa 17 fall hade anpassningsstörningar och fyra hade posttraumatiskt stressyndrom. Inga fick några infektioner från nålsticksskadan, men de flesta beskrev sekundära effekter av psykisk sjukdom på yrkes-, familj- och sexuell nivå. Svårighetsgraden av depressiva symptom minskade med tiden efter nålsticksskadan, men den psykisk sjukdomen varade 1.78 månader längre för varje månad en nålsticksskadepatient väntade på seronegativa testresultat (P < 0,05).

Slutsats

Bestående psykisk sjukdom kan bli resultatet av en nålsticksskada med en svårighetsgrad som liknar andra psykiatriska trauma. Snabbt svar på testresultatet kan minska varaktigheten av depression i samband med nålsticksskada. Professionell vårdpersonal måste vara medveten om de psykiska och fysiska effekterna av nålsticksskador.

Klicka för att se artikeln

  • Login
Close
Visiting address:
Kungsgatan 6
SE - 252 21 Helsingborg
SWEDEN

Postal address:
Garnisonsgatan 10
SE - 254 66 Helsingborg
Sweden
+46 42-280090
LOADEMAIL[info]DOMAIN[vigmed.com]
to top