Bland den personal inom vården (National Health Service) som är verksamma i Storbritannien följde 93% av konsulterna, 67% av underläkarna och 13% av personalen inom kirurgi inte de lokala PEP -och rapporteringsföreskrifterna. De vanligaste orsakerna till detta angavs vara den tid det tar att göra det (48%) och en upplevd låg infektionsrisk hos patienten (78%).

SAMMANFATTNING

Nålsticksskador är vanliga under kirurgiska ingrepp. Efter en sådan skada skall lokala föreskrifter följas för att minska risken för infektion.

Syfte

Att identifiera vem som råkar ut för sådana skador, under vilka omständigheter de sker och vilka åtgärder som vidtas för att minimera risken och vad som görs vid intraoperativa nålsticksskador.

Metod

Ett frågeformulär skickades via e-post till samtliga anställda inom en av National Health Service:s förvaltningar som deltog i verksamheten. Resultaten kontrollerades mot arbetsmiljödepartementets (Occupational Health Department, OHD) uppgifter.

Resultat

136 av 255 behöriga svarade på enkäten (53%). 15 av 31 konsulter (48%), 12/36 underläkare (33%), 0/39 barnmorskor (0%) och 8/30 kirurgisk personal (27%) rapporterade att de hade haft minst en intraoperativ nålsticksskada under det senaste året. Medvetenheten om lokala föreskrifter var betydligt sämre i underläkargruppen. 93% av konsulterna, 67% av underläkarna och 13% av den kirurgiska personalen följde inte lokala föreskrifter. Den tid det tar att göra det (48%) och en upplevd låg infektionsrisk hos patienten (78%) var de vanligaste orsakerna till detta. Manuell dominans, roller under operation och dubbla handskar var inte betydande riskfaktorer, men sällsynt användning av en no-touch-teknik var det. En jämförelse med OHD-registret visar på att högst 16% av de intraoperativa stickskadorna behandlades i enlighet med lokala föreskrifter.

Slutsats

Överträdelser av stickskadeföreskrifter är vanligast bland äldre kirurgisk personal. En revidering av föreskrifterna för att minska den tid det tar att genomföra dem kan förbättra efterlevnaden av föreskrifterna.

Klicka för att se artikeln

  • Login
Close
Visiting address:
Kungsgatan 6
SE - 252 21 Helsingborg
SWEDEN

Postal address:
Garnisonsgatan 10
SE - 254 66 Helsingborg
Sweden
+46 42-280090
LOADEMAIL[info]DOMAIN[vigmed.com]
to top