I en amerikansk undersökning hade nästan hälften (45,8%) av alla perkutana skador bland sjuksköterskor inte formellt rapporterats

SAMMANFATTNING

Patienter fortsätter att få hemsjukvård "sjukare och snabbare", ofta med komplexa hälsoproblem som kräver omfattande insatser. Detta utsatta läge kan öka risken för perkutan skada, men uppgifter om risker och riskfaktorer för perkutanskada och andra typer av exponeringar i denna miljö är ytterst ovanlig. För att åtgärda denna brist genomfördes en stor tvärsnittsstudie av egenrapporterade exponeringar bland sjuksköterskor inom hemsjukvården.

Metod

Ett urval av registrerade sjuksköterskor verksamma inom hemsjukvård (738) svarade på en enkätundersökning som tog upp 5 större områden: (1) arbetsrelaterad karakteristik, (2) patientrelaterad karakteristik, (3) hushållskarakteristik, (4) organisatoriska faktorer samt (5) förekomsten av perkutana skador och annan exponering för blod och kroppsvätskor. Analyserna inriktades på att bestämma betydande riskfaktorer för exponering.

Resultat

14% av sjuksköterskorna rapporterade en eller flera perkutana skador under de senaste 3 åren (7,6 per 100 personår). Nästan hälften (45,8%) av alla perkutana skador hade inte formellt rapporterats. Perkutana skador hade en tydlig korrelation till ett antal faktorer, bland annat att säkerhetsföreskrifter inte hade följts (odds ratio [ OR ], 1,72, P = 0,019, 95% konfidensintervall [ CI ]: 1,09-2,71) ; påsättande av nålskydd (OR, 1,78, p = 0,016, 95% CI: 1,11-2,86) ; exponering för hushållsstressorer (OR, 1,99, P = 0,005, 95% CI: 1,22-3,25), utsatthet för våld (OR, 3,47, P =. 001, 95% CI: 1,67-7,20) ; obligatorisk övertid (OR, 2,44, P = 0,006, 95% CI: 1,27-4,67), och säkerhetsmiljö (OR, 1,88, P = 0,004, 95% CI: 1,21 -2,91), bland annat.

Slutsats

Förekomsten av perkutana skador var betydande. Underrapporteringsgraden och riskfaktorerna för exponering var liknande dem som anges i andra arbetspopulationer bland registrerade sjuksköterskor, även om faktorer som har ett unikt samband med vård i hemmet också identifierades. Riskreducerande strategier som är anpassade till vård i hemmet behövs för att minska risken för exponering i denna miljö.

Klicka för att se artikeln

  • Login
Close
Visiting address:
Kungsgatan 6
SE - 252 21 Helsingborg
SWEDEN

Postal address:
Garnisonsgatan 10
SE - 254 66 Helsingborg
Sweden
+46 42-280090
LOADEMAIL[info]DOMAIN[vigmed.com]
to top