En amerikansk studie visar att dålig arbetsatmosfär och hög arbetsbelastning var associerade med en 50%-ig till tvåfaldig ökning av sannolikheten för nålsticksskador och tillbud bland sjukhussjuksköterskor

SAMMANFATTNING

Nyligen antogs en federal lag som kräver att institutioner inför säkerhetsutrustning för att förhindra nålstick, men det finns få empiriska belägg för effektiviteten av särskilda typer av säkerhetsanordningar eller hur säkerhetsanordningar bidrar till att minska nålstick i förhållande till det som görs i fråga om bemanning, organisationsmiljö och klinikernas erfarenhet.

Metod

År 1998 blev 2287 sjuksköterskor från medicinsk-kirurgiska enheter på 22 amerikanska sjukhus tillfrågade vad gäller bemanning och organisationsklimat på deras sjukhus och om resultat från patienter och sjuksköterskor, inklusive stickskador. Sjukhusen gav information om tillgängliga skyddsanordningar vid tiden för undersökningen. Relationerna mellan sjuksköterska och sjukhus, samt skyddsutrustning och risken för stickskador och tillbud, undersöktes.

Resultat

Dåligt organisationsklimat och hög arbetsbelastning var associerade med en 50%-ig till tvåfaldig ökning av risken stickskador och tillbud bland sjukhussjuksköterskor. Förekomsten av sekundära intravenössystem utan ventillock och användningen av någon typ av skyddsutrustning för IV-injektioner eller blodtester var förknippade med 20% till 30% sänkt risk för båda typer av händelser.

Slutsats

Sjuksköterskebemanningen och organisationsklimatet är helt avgörande för risken för nålsticksskador och måste beaktas med införandet av säkerhetsutrustning för att effektivt minska skador från vassa objekt. (Am J Infect kontroll 2002, 30:207-16.)

Klicka för att se artikeln

  • Login
Close
Visiting address:
Kungsgatan 6
SE - 252 21 Helsingborg
SWEDEN

Postal address:
Garnisonsgatan 10
SE - 254 66 Helsingborg
Sweden
+46 42-280090
LOADEMAIL[info]DOMAIN[vigmed.com]
to top